Waarom begin je aan een Stichting

De Stichting is opgericht omdat een groot aantal dorpsbewoners het kerkgebouw als monument heel belangrijk vinden. Bovendien beschouwen velen de kerk, naast de kerkelijke functie, als beeld bepalend in de mooie dorpskern van Zwammerdam en zijn van mening dat zoiets moet blijven bestaan. Kerkelijke monumenten worden gelukkig nog steeds beschouwd om mensen de gelegenheid te geven om kernmomenten van het leven te markeren en dierbaren uit het verleden in gedachtenis te houden. Soms blijken historische gebeurtenissen en herinneringen zich te openbaren in een monumentaal gebouw die aan eerdere geslachten waren toevertrouwd. Een monumentaal kerkgebouw kan als iets verrassend worden ervaren maar het kan ook als een last worden gezien. Het genieten van het gebouw weegt dan niet altijd meer op tegen de zwaarte van het in stand houden.

Zoals omschreven gaat het onderhoud van de Dorpskerk steeds zwaarder wegen temeer daar het in stand houden niet altijd meer gezien wordt als een eerste opdracht van deze tijd. Al met al voldoende aanleiding om de Stichting Vrienden van de Zwammerdamse Dorpskerk op te richten. Mede door de stichting een grotere kring belangstellenden te betrekken bij het verwezenlijken van diverse plannen. Dit alles met als doel om de Dorpskerk voor toekomstige generaties te behouden.

Een verder inkijkje

Onze voorouders hebben zich alle moeite getroost om de kerk te bouwen en herbouwen wat vervolgens is geworden het mooiste monument van Zwammerdam. Sinds eeuwen staat het kerkgebouw op een schitterende plek te pronken in de dorpskern. Het is als het ware de Dammenaren in de schoot geworpen en dat stelt het College van Kerkrentmeesters tot een instandhoudingsverplichting. Vanwege de ervaringen elders en een steeds meer terugtredende overheid betreffende het verstrekken van subsidies, zal het college op korte termijn daartoe niet meer in staat zijn. Deze verwachting is mede de aanleiding geweest een stichting in het leven te roepen. Een stichting met de belangrijkste taak een financiele buffer te realiseren waarmee in de toekomst het bestaan van het kerkgebouw veilig gesteld kan worden. Een schitterende erfenis schept immers een verplichting voor de huidige generatie waarbij u de Stichting Vrienden van de Zwammerdamse Dorpskerk kunt helpen.