ANBI

Algemeen Nut Beogende Instellingen

ANBI naam

Stichting Vrienden van de Zwammerdamse Dorpskerk

Bankrekeningnummer

NL 50 RABO 0172 9164 96

RSIN nummer (fiscaalnummer)

820965510

Om aangewezen te zijn als ANBI moet de stichting “Vrienden van de Dorpskerk Zwammerdam”, hierna te noemen “de stichting” voldoen aan de volgende voorwaarden:

De stichting zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis.

De stichting heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.

Onze stichting en de mensen die rechtstreeks bij deze stichting betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.

De bestuurders of beleidsbepalers van onze stichting mogen niet over het vermogen van de stichting beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.

Onze stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de stichting en de doelstelling daarvan, namelijk het instant houden van de Dorpskerk te Zwammerdam en bij te dragen aan het onderhoud daarvan.

De bestuurders van de stichting doen het werk wat zij doen geheel belangeloos en zonder beloning in welke vorm dan ook.

De stichting heeft een actueel beleids-/onderhoudsplan met betrekking tot de Dorpskerk te Zwammerdam.

De stichting heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.

Geld dat overblijft na opheffing van uw instelling, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.

Tevens voldoet onze stichting aan de administratieve verplichtingen en publiceert bepaalde gegevens op onze internetsite.

Balans per 31 december 2022

Activa
Vorderingen 2.215,00
Liquide middelen 50.641,00
52.856,00
Passiva
Eigen vermogen 52.788,00
Kortlopende schuld 68,00
52.856,00

Resultatenrekening 2022

Opbrengst activiteiten 277,00
Overige opbrengsten 5.184,00
5.461,00
kosten activiteiten 66,00
kosten overige opbrengsten 131,00
bureaukosten 242,00
-439,00
 

Resultaat

 

5.022,00

Resultaat verdeling:
Besteed aan doelstelling
Toevoeging aan eigen vermogen 5.022,00
5.022,00