ANBI

Algemeen Nut Beogende Instellingen

Om aangewezen te zijn als ANBI moet de stichting “Vrienden van de Dorpskerk Zwammerdam”, hierna te noemen “de stichting” voldoen aan de volgende voorwaarden:

De stichting zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis.

De stichting heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.

Onze stichting en de mensen die rechtstreeks bij deze stichting betrokken zijn, voldoen aan de integriteitzeisen.

De bestuurders of beleidsbepalers van onze stichting mogen niet over het vermogen van de stichting beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.

Onze stichting mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de stichting en de doelstelling daarvan, namelijk het instant houden van de Dorpskerk te Zwammerdam en bij te dragen aan het onderhoud daarvan.

De bestuurders van de stichting doen het werk wat zij doen geheel belangeloos en zonder beloning in welke vorm dan ook.

De stichting heeft een actueel beleids/onderhoudsplan met betrekking tot de Dorpskerk te Zwammerdam.

De stichting heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.

Geld dat overblijft na opheffing van uw instelling, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.

Tevens voldoet onze stichting aan de administratieve verplichtingen en publiceert bepaalde gegevens op onze internetsite.

Jaarcijfers 2020 Stichting Vrienden van de Zwammerdamse Dorpskerk

Balans per 31 december 2020
Activa
Vorderingen 1.451,00
Liquide middelen 39.591,00
41.042,00
Passiva
Eigen vermogen 41.042,00
Kortlopende schuld
41.042,00
Resultatenrekening 2020
Opbrengst activiteiten 35,00
Overige opbrengsten 2.923,00
2.958,00
kosten activiteiten
kosten overige opbrengsten 51,00
bureaukosten 199,00
-250,00
Resultaat 2.708,00
Resultaat verdeling:
Besteed aan doelstelling
Toevoeging aan eigen vermogen 2.708,00
2.708,00